Szkoła Podstawowa nr 4 jest miejscem, w którym dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną zdobywają wiedzę i umiejętności na miarę swoich możliwości i stosownie do potrzeb. Placówka zapewnia realizację obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych oraz umiarkowanym i znacznym w zespołach edukacyjno – terapeutycznych. W roku szkolnym 2011/2012 do Szkoły Podstawowej uczęszcza 30 uczniów:

 • klasy I-III- 1 oddział;
 • klasy IV- VI – 2 oddziały.

W edukacji wczesnoszkolnej zajęcia zorganizowane są w sposób sytuacyjno-zadaniowy, scalając treści polonistyczne, matematyczne, muzyczne, artystyczno-techniczne i ruchowe. Nauczanie blokowe, to kształcenie dzieci w drugim etapie szkoły podstawowej (kl.4-6). W jego skład wchodzi nauczanie przedmiotowe i ścieżki międzyprzedmiotowe. Uczniowie uczą się języka niemieckiego Uczniowie klasy VI z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim przystępują do sprawdzianu organizowanego przez OKE we Wrocławiu. Po ukończeniu klasy VI uczniowie mogą kontynuować naukę w Gimnazjum nr 3 mieszczącym się w tym samym budynku. Uczniowie z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną uczęszczają do Zespołu Edukacyjno – Terapeutycznego. Uczą się wiadomości z zakresu języka polskiego, matematyki, środowiska społeczno– przyrodniczego oraz umiejętności przydatnych w codziennym życiu – przyrządzanie prostych posiłków, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, załatwiania spraw na poczcie i w urzędach. Przedmioty artystyczne– muzyka, plastyka i technika pozwalają im rozwijać swoje pasje i talenty oraz usprawniają manualnie. Uczniowie ci mogą kontynuować naukę w Gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym , a następnie w Szkole Przysposabiającej do Pracy. Zapewniamy uczniom wszechstronną, wielospecjalistyczną pomoc opartą na zintegrowanym systemie oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych:

 • fachową opiekę wykwalifikowanych nauczycieli i specjalistów;
 • zróżnicowane tempo nauczania w zależności od możliwości uczniów;
 • zindywidualizowane podejście do uczniów;
 • poczucie bezpieczeństwa i wiary we własne siły,
 • indywidualne oddziaływania edukacyjne w zespołach klasowych 10-16 osobowych,
 • oraz dla uczniów z dodatkową niepełnosprawnością np.
 • autyzm, zespół aspergera w zespołach klasowych 2-4 osobowych,
 • opiekę pedagoga i psychologa,
 • indywidualne zajęcia specjalistyczne.

Na bogatą ofertę zajęć rewalidacyjnych składają się:

 • terapia logopedyczna,
 • terapia metodą Tomatisa,
 • rehabilitacja ruchowa,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • dogoterapia,
 • terapia metodą EEG Biofeedback,
 • alternatywne formy komunikacji,
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w czytaniu, pisaniu oraz ćwiczeniu ważnych umiejętności matematycznych,
 • Sala doświadczania świata.

Organizowane są różne formy spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań wychowanków. Wycieczki, spacery, wyjazdy na basen, duża sala komputerowa - to tylko niektóre atrakcje , które oferuje szkoła. Przy szkole działa:

 • zespół taneczny, wokalny
 • kółko plastyczne
 • kółko teatralne
 • liczne kółka przedmiotowe
 • Szkolne Koło Sportowe
 • sklepik szkolny.

Walorem szkoły jest wysoko wykwalifikowana i stale podnosząca swoje kompetencje kadra pedagogiczna, organizacja zajęć odpowiednia do niepełnosprawności uczniów, czyste i pięknie wyposażone klasy szkolne oraz bogata baza pomocy dydaktycznych. Ze względu na dojazdy dzieci do szkoły, od rana działa przyjazna uczniom świetlica.

W skład Ośrodka Szkolno-Wychowawczegimnazjumgo przy ulicy Batorego 2 wchodzi Gimnazjum Nr 3. 

Tworzą je dwa oddziały przeznaczone dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i dwa oddziały edukacyjno - terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

Gimnazjaliści nabywają wiedzę i umiejętności podczas trzyletniego okresu kształcenia, w którym stosuje się nauczanie przedmiotowe. Uczniowie realizują programy nauczania dostosowane do ich umiejętności na poszczególnych przedmiotach:
   • język polski,
   • język niemiecki,
   • matematyka,
   • informatyka,
   • fizyka,
   • chemia,
   • biologia,
   • geografia,
   • muzyka,
   • religia,
   • plastyka,
   • wiedza o społeczeństwie,
   • historia,
   • wychowanie do życia w rodzinie,
   • w-f

Podstawą pracy dydaktyczno-wyrównawczej, we wszystkich oddziałach gimnazjalnych, są Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, konstruowane dla każdego dziecka przez zespół pracujących z nim nauczycieli.

Podsumowaniem nauki w gimnazjum jest egzamin gimnazjalny, oraz międzyprzedmiotowy projekt tematyczny.

Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku – uczniowie klas gimnazjalnych, w których obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, mają obowiązek udziału w realizacji projektu gimnazjalnego, który został zdefiniowany jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

Udział ucznia w pracach projektowych ma wpływ na ocenę zachowania, a informacja o tym udziale i temat projektu będą wpisane na świadectwie ukończenia szkoły

Tradycją naszego gimnazjum jest uroczyste zakończenie roku szkolnego dla gimnazjalistów, na które zakładają togi i birety.

zakonczenie

Dodatkowo nasi uczniowie biorą udział w wojewódzkich olimpiadach przedmiotowych z języka polskiego, matematyki, informatyki i geografii zostając ich laureatami.

Po ukończeniu nauki na drugim etapie nauczania nasi absolwenci mogą uczyć się zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych wszystkich typów.

Szkoła przeznaczona jest dla uczniów, którzy ukończyli Gimnazjum Specjalne. Do szkoły mogą uczęszczać osoby od 16 do 24 roku życia.

Treści programowe przewidziane są do realizacji w ciągu trzech lat, z możliwością wydłużenia etapów edukacyjnych. Dla każdego ucznia w oparciu o treści nauczania przewidziane w programie, diagnozę funkcjonalną , zespół nauczycieli opracowuje Indywidualny Program Edukacyjny.
 

CEL GŁÓWNY:

Przygotowanie uczniów do podjęcia aktywności zawodowej w warunkach pracy chronionej, warsztatach terapii zajęciowej, we własnym gospodarstwie domowym lub zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
 

Cele edukacyjne:
 • Osiągnięcie maksymalnej zaradności i niezależności na miarę indywidualnych możliwości.
 • Przygotowanie do dorosłego życia w społeczeństwie i wspomaganie rozwoju autonomicznej osobowości ucznia.
 • Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami zbiorowości, pełnienie ról społecznych oraz przygotowanie do załatwiania różnych spraw osobistych w urzędach i innych instytucjach.
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za samodzielnie dokonywane wybory i podejmowane decyzje.
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i czasu wolnego.
 • Umożliwianie kontaktu ze środowiskiem lokalnym i zrozumienia przynależności człowieka do tego środowiska.
 • Budowanie poczucia własnej wartości i wiary w siebie poprzez osiąganie sukcesów.
Treści nauczania:
 • Rozeznanie w organizacji życia społecznego, podstawowe zasady funkcjonowania państwa
 • Poznanie osób i instytucji, do których można zwracać się o pomoc w rozwiązywaniu różnych spraw oraz trybu zwracania się o pomoc
 • Kształtowanie zdolności do empatii oraz umiejętności udzielania i korzystania ze wsparcia emocjonalnego
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się, słuchania i zadawania pytań
 • Znajomość i rozumienie swoich praw obywatelskich, umiejętność dbania o ich przestrzeganie, uprawnienia osób z niepełnosprawnościami do korzystania z systemu wsparcia społecznego
 • Kształtowanie umiejętności niezbędnych w autonomicznym, dorosłym życiu, a w tym:
  • rozróżniania koleżeństwa, przyjaźni, miłości, wolności osobistej oraz przewidywania konsekwencji własnych działań
  • ustalania hierarchii potrzeb i podejmowania samodzielnych decyzji, poczucia obowiązku
  • ustalania celów dalekich i bliskich, planowania dnia i organizowania czasu wolnego
  • nawiązywania pozytywnych relacji z ludźmi (współdziałania, współpracy, rozwiązywania problemów i sytuacji konfliktowych, umiejętności odmawiania, nawiązywania i podtrzymywania przyjaźni, dbaniu o przyjaciół i znajomych)
  • posługiwanie się dowodem osobistym i innymi dokumentami
  • dokonywanie wyborów w różnych sytuacjach życiowych
 • Kształtowanie i utrwalanie zachowań i nawyków ogólnie akceptowanych w świecie ludzi dorosłych w zakresie higieny i wyglądu zewnętrznego
 • Przekazywanie, odbiór i wykorzystanie różnych informacji, w tym docieranie do informacji, korzystanie z informacji, tworzenie informacji, przetwarzanie informacji za pomocą różnych środków (również z wykorzystaniem komputera)
 • Rozwijanie i utrwalanie umiejętności pisania i czytania oraz ich praktycznego wykorzystania (w szczególności tekstów kierowanych do różnych adresatów, w różnych celach)
 • Umiejętność dbania o własne zdrowie, korzystania z pomocy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, umiejętność udzielania pierwszej pomocy, korzystania z pogotowia ratunkowego. Poznanie czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów unikania zagrożeń
   

RAMOWY PLAN NAUCZANIA

Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowią realizację podstawy programowej ustalonej dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy, są organizowane w oddziałach i podtrzymują umiejętności szkolne związane z czytaniem, pisaniem i liczeniem oraz pomagają zdobyć wiedzę o Polsce, świecie i społeczeństwie.

Przysposobienie do pracy
Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia przysposabiającego do pracy są organizowane w oddziałach lub mogą być realizowane w zespołach między oddziałowych na terenie Ośrodka, a także poza nim, zgodnie z predyspozycjami oraz preferencjami uczniów.

Wychowanie fizyczne
Obejmuje gry i zabawy ruchowe, gimnastykę oraz dyscypliny sportowe.

Zajęcia kształtujące kreatywność
Realizowane są w działach tematycznych:

 • plastyka, technika
 • muzyka,
 • rozwijanie zainteresowań,
 • organizowanie czasu wolnego.

Religia

Dodatkowe zajęcia edukacyjne
Uczniowie korzystają z zajęć logopedycznych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych metodą Tomatisa i Biofeedbacka, gimnastyki korekcyjnej, zajęć sportowych, plastycznych, kółek zainteresowań oraz dogoterapii.

Przysposobienie do pracy w naszym Ośrodku ma charakter wielokierunkowy. Uczniowie zdobywają teoretyczne i praktyczne umiejętności z następujących dziedzin:

 • wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych
 • prace biurowe
 • prace ogrodnicze
 • prace z zakresu gospodarstwa domowego
 • elementy szycia ręcznego i maszynowego
 • prace porządkowe
 • usługi na rzecz szkoły

Nasi uczniowie mają możliwość przenieść wyuczone czynności i umiejętności w szersze środowisko społeczne, poprzez udział w terapii przez pracę organizowaną w zakładzie cukierniczym „Piast” w naszym mieście. Dzięki tym zajęciom uczniowie mogą zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność w środowisku pracowniczym, przy współpracy z pracownikami zakładu pracy, doskonalić dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań.

Nasza młodzież bierze aktywny udział w życiu szkoły przygotowując uroczystości szkolne i klasowe z udziałem zapraszanych gości są to: dzień chłopca, andrzejki, spotkanie opłatkowe, zabawa choinkowa, śniadanie wielkanocne, dzień kobiet oraz organizując uroczyste przyjęcia urodzinowe uczniów naszych klas.

Biorą również udział w wycieczkach, konkursach i zawodach sportowych, które zwiększają ich śmiałość, poczucie własnej wartości i pewności siebie.

W czasie wolnym od zajęć lekcyjnych (okres wakacyjny) internat naszego ośrodka udostępnia miejsca noclegowe :-)

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W GŁOGÓWKU
przy OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

ul. KOŚCIUSZKI 12
48-250 Głogówek

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Oferuje najtańsze noclegi w powiecie prudnickim

Członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych mają 20% zniżki za nocleg!

Recepcja schroniska czynna jest od godziny 7.00 - 22.00.

Nr telefonu: (77) 437-32-07 lub (77) 437-29-29

 

Oferujemy:

 • 32 miejsca noclegowe (pokoje 2, 3 i 4 osobowe)
 • kuchnię samoobsługową z jadalnią
 • zaplecze sanitarne z natryskami
 • salę telewizyjną
 • świetlicę (gry zręcznościowe, planszowe, tenis stołowy itp.)
 • rzetelną informację turystyczną
 • parking przy schronisku
 • możliwość organizacji kameralnych imprez okolicznościowych
 • doba w schronisku trwa od godz. 17.00 do 10.00 dnia następnego

internat 01

Biblioteka mieści się na drugim piętrze budynku szkolnego, w sali nr 206.

Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek: 11.10 – 12.25
    Wtorek: 11.10 – 12.25
    Środa: 11.10 – 12.25
    Czwartek: 11.10 – 12.25
     Piątek: 11.25 – 12.25

Struktura księgozbioru:

 • literatura dla dzieci i młodzieży
  • wierszyki, bajeczki
  • opowiadania dla najmłodszych
  • lektury szkolne
  • powieści, opowiadania obyczajowe
  • powieści, opowiadania przygodowe i podróżnicze
  • baśnie, podania, legendy
 • regionalia: Głogówek i okolice
 • literatura patrona Ośrodka : W. Chotomskiej
 • podręczniki szkolne dla uczniów
 • literatura pedagogiczna:
  • literatura naukowa i metodyczna
 • księgozbiór podręczny:
  • słowniki, encyklopedie, leksykony, poradniki
 • czasopisma dla dzieci i młodzieży
 • czasopisma naukowe i metodyczne dla nauczycieli
 • inne zbiory:
  • mapy, gry, 
  • kasety magnetofonowe, VHS, płyty CD, płyty DVD
  • programy, scenariusze, dorobek naukowy nauczycieli

Biblioteka wspiera proces  dydaktyczno - wychowawczy Ośrodka. Rozbudza i rozwija zainteresowania uczniów, zaspakaja potrzeby kulturalne i rekreacyjne, stwarza możliwości kontaktów międzyludzkich. Wspomaga nauczycieli w procesie dydaktycznym i w doskonaleniu zawodowym. Przy bibliotece działa Koło Przyjaciół Biblioteki, które skupia grono uczniów zainteresowanych pracą biblioteki, książkami, czytelnictwem , wykazujących chęć dobrowolnego uczestnictwa w jej działalności.

Zadania Koła Przyjaciół Biblioteki:

 • Pomoc w przygotowaniu imprez czytelniczych : Pasowanie uczniów klas I-III na czytelników biblioteki szkolnej
 • Pomoc w organizacji konkursów bibliotecznych: Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, Tydzień Książki
 • Pomoc w przygotowaniu gazetek ściennych, wystaw
 • Prace techniczne: porządkowanie regałów z książkami i czasopismami, pomoc w konserwacji zbiorów
 • Pomoc w wyszukiwaniu interesującej książki młodszym czytelnikom
 • Przypominanie uczniom o godzinach otwarcia biblioteki

W ramach zajęć pozalekcyjnych w bibliotece odbywają się zajęcia rewalidacyjne – bajkoterapia.