Celem naszego Stowarzyszenia

w zakresie

„Rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych”

jest:

  1. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, a zwłaszcza rozwoju i promocji placówki kształcenia specjalnego w Głogówku.

  2. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych wychowanków mających szczególnie trudną sytuację życiowa w zakresie, oświaty, rehabilitacji, opieki, wychowania i profilaktyki.

  3. Podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, w tym także poprzez prowadzenie działalności  charytatywnej i opiekuńczej.

  4. Upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do pracy społecznej w placówce.

  5. Organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wszystkie działania związane z działalnością Stowarzyszenia wiążą się ściśle z wypełnianiem celów statutowych czyli pomocy niepełnosprawnym dzieciom i absolwentom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Wandy Chotomskiej.

Organizujemy dla nich różnego rodzaju zajęcia rehabilitacyjne i integracyjne. Nasza organizacja nie zatrudnia żadnych pracowników. Wszyscy członkowie prace na rzecz Stowarzyszenia wykonują nieodpłatnie. Działalność Stowarzyszenia jest też wspierana w różny sposób przez życzliwych mieszkańców, przedsiębiorców Głogówka i powiatu prudnickiego, nauczycieli, rodziców oraz młodzieży.

Stowarzyszenie pozyskuje środki na swoją działalność ze składek członków Stowarzyszenia, organizuje kwestę, bal charytatywny oraz otrzymuje darowizny z tytułu odpisów podatkowych ( 1%). Nie są to duże dochody dlatego działalność ogranicza się do posiadanych możliwości.